Är en ekonomisk förening en juridisk person Vem vilka är ansvariga för en sådan förenings förpliktelser?

Innehållsförteckning:

  1. Är en ekonomisk förening en juridisk person Vem vilka är ansvariga för en sådan förenings förpliktelser?
  2. Vad är suppleant i förening?
  3. Vem kan sitta i Brf styrelse?
  4. Vem har betalningsansvar för en ekonomisk förenings skulder?
  5. Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?
  6. Måste man vara medlem för att sitta i styrelsen?
  7. Hur länge kan man sitta i en Brf styrelse?
  8. Vem är firmatecknare i en ekonomisk förening?
  9. När får en suppleant rösta?

Är en ekonomisk förening en juridisk person Vem vilka är ansvariga för en sådan förenings förpliktelser?

Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.

Vad är suppleant i förening?

En suppleant fungerar som en ersättare i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan närvara på ett styrelsemöte är det suppleanten som går in i ledamotens ställe på just det styrelsemötet, i den ordningen de är invalda (se senaste stämmoprotokoll). I vissa föreningar deltar suppleanterna på alla styrelsemöten.

Vem kan sitta i Brf styrelse?

normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna. I en bostadsrättsförening kan, om inte något annat har bestämts i stadgarna, bostadsrättshavarens make/maka eller sambo vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant, även om maken/makan eller sambon inte är medlem i föreningen.

Vem har betalningsansvar för en ekonomisk förenings skulder?

Ägarna kallas medlemmar. Medlemmarna har inte personligt ansvar för föreningens skulder. En ekonomisk förening är en företagsform, som ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen.

Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening ska ha en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. Föreningens styrelse kan också utse en verkställande direktör.

Måste man vara medlem för att sitta i styrelsen?

Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna tillåter något annat (7 § 7 kap LEF). Även suppleanterna ska som huvudregel vara medlemmar i föreningen (3 § 7 kap LEF). Att ordföranden i en ekonomisk förening måste vara ledamot (ordinarie, d.v.s. inte suppleant) framgår av 7 kap 17 § LEF.

Hur länge kan man sitta i en Brf styrelse?

I lagen om ekonomiska föreningar hittar du regler som reglerar styrelsen. I stadgarna kan man ange hur lång en mandatperiod kan vara. Men den får inte vara längre än fyra år. Men sedan kan man förstås väljas om för en ny mandatperiod.

Vem är firmatecknare i en ekonomisk förening?

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. En firmatecknare är en person som företräder föreningen och har befogenhet att skriva under avtal.

När får en suppleant rösta?

När en suppleant närvarar vid ett sammanträde som en ersättare till en ordinarie ledamot har suppleanten rätt att rösta. När en suppleant ersätter en ordinarie ledamot på ett styrelsemöte har alltså suppleanten samma ställning och ansvar som den ordinarie ledamoten.

Leave a Comment