Får man släppa ut dagvatten?

Innehållsförteckning:

  1. Får man släppa ut dagvatten?
  2. Hur djupt ska Dagvattenrör ligga?
  3. Måste man ansluta sig till kommunalt dagvatten?
  4. Vem ansvarar för dagvattenbrunnar?
  5. Vart leder dagvattenbrunnar?

Får man släppa ut dagvatten?

I vissa områden finns det möjlighet att koppla in sitt dagvatten direkt på dagvattenledningen om det inte redan är det, men det blir ett större arbete med grävning på tomten.

Hur djupt ska Dagvattenrör ligga?

Dagvattensystemet kopplar ihop dagvattenrören med stuprören och dagvattenbrunnen. Rören ska ligga under grundläggningsdjupet, som normalt är minst 500mm.

Måste man ansluta sig till kommunalt dagvatten?

För att du ska få ansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och/eller dagvatten krävs att fastigheten ligger inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde för respektive vattentjänst. Vi är då skyldiga att låta dig koppla in din fastighet.

Vem ansvarar för dagvattenbrunnar?

Ansvaret för avvattningen av kvartersmarken och de allmänna platserna vilar på de enskilda fastighetsägarna och huvudmannen för den allmänna platsen. VA-huvudmannen har sedan ansvar för att ta hand om dagvattnet.

Vart leder dagvattenbrunnar?

Dagvatten kan ledas bort på olika sätt. Antingen genom gatubrunnar till ledningar och magasin under mark eller genom öppna system med diken, dammar och våtmarker. Till slut rinner dagvattnet ut i bäckar, åar eller hav. I de flesta fall renas inte dagvattnet på reningsverk, utan går orenat till recipienten.

Leave a Comment