Hur bekämpar man malaria?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bekämpar man malaria?
 2. Kan malaria spridas mellan människor?
 3. Vad är det malaria?
 4. Vad ingår i Malariamedicin?
 5. Finns botemedel mot malaria?
 6. Kan man bli botad från malaria?
 7. Kan malaria smitta djur?
 8. Hur sprids malaria mellan myggor?
 9. Hur får myggan malaria?
 10. Kan man bota malaria?
 11. Kan man bli av med malaria?
 12. Hur förökar sig malaria?
 13. Hur kan man skydda sig mot malaria?
 14. Har mygga som värddjur?
 15. Varför finns inte malaria i Sverige?
 16. När upptäckte man malaria?
 17. Hur fortplantar sig myggor?
 18. Vad gör myggan efter den sugit blod?
 19. Var skedde sista smittan av malaria i Sverige?
 20. Hur ser en Malariamygga ut?

Hur bekämpar man malaria?

Det finns läkemedel mot malaria, men den farligaste malariaparasiten har i stora delar av världen utvecklat motståndskraft mot de vanligaste medicinerna. Världshälsoorganisationen WHO har sedan 2001 rekommenderat ACT kombinationsbehandling (Artemisinin-based Combination Therapy).

Kan malaria spridas mellan människor?

Alla typer av malaria sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker. Malariamyggan sticker oftast på kvällen och natten. Malaria sprids inte mellan människor.

Vad är det malaria?

Malaria är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Sjukdomen sprids via myggor. De allra flesta malariadödsfall drabbar barn i Afrika. Antalet dödsfall har lyckligtvis minskat kraftigt de senaste åren på grund av utökad användning av myggnät, mer effektiv behandling och bättre diagnostik.

Vad ingår i Malariamedicin?

ANTIPARASITÄR BEHANDLING

Substans (preparat)P. malariaeklorokin (se ovan)P. falciparumOBS! Om illamående och/eller kräkningar:Ge initial behandling med artesunat i.v. – se nedan.Afrika söder om Saharaartemeter/lumefantrin* (Riamet)

Finns botemedel mot malaria?

Läkemedel mot malaria Exempel på läkemedel som kan förebygga eller behandla malaria är: atovakvon och proguanil, till exempel Malarone, Malarone Junior och Malastad. läkemedel som innehåller det verksamma ämnet doxycyklin, till exempel Doxyferm. klorokinfosfat.

Kan man bli botad från malaria?

En människa som blivit smittad och framgångsrikt botad från malaria med läkemedel är alltså fortfarande bärare av den vilande formen av parasiten. När så en mygga suger blod från människan får den i sig den vilande formen som sedan förökar sig i snabb takt i myggan.

Kan malaria smitta djur?

De parasiter som ger upphov till malaria idag tillhör släktet Plasmodium. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, dog över 400 000 människor i malaria föra året. Sjukdomen drabbar även andra däggdjursarter samt fåglar och reptiler.

Hur sprids malaria mellan myggor?

De genomgår en komplicerad utveckling i myggan och når slutligen spottkörtlarna, innan de via saliven överförs till människan. Normalt tar denna utveckling två veckor. En människan som blir stucken av en blodsugande Anopheles-mygga får i sig Plasmodium-sporozoiter via myggans saliv.

Hur får myggan malaria?

De genomgår en komplicerad utveckling i myggan och når slutligen spottkörtlarna, innan de via saliven överförs till människan. Normalt tar denna utveckling två veckor. En människan som blir stucken av en blodsugande Anopheles-mygga får i sig Plasmodium-sporozoiter via myggans saliv.

Kan man bota malaria?

En människa som blivit smittad och framgångsrikt botad från malaria med läkemedel är alltså fortfarande bärare av den vilande formen av parasiten. När så en mygga suger blod från människan får den i sig den vilande formen som sedan förökar sig i snabb takt i myggan.

Kan man bli av med malaria?

2019 fortskrider försöken att utrota malaria, men med existerande metoder kommer det enligt WHO att bli svårt.

Hur förökar sig malaria?

De genomgår en komplicerad utveckling i myggan och når slutligen spottkörtlarna, innan de via saliven överförs till människan. Normalt tar denna utveckling två veckor. En människan som blir stucken av en blodsugande Anopheles-mygga får i sig Plasmodium-sporozoiter via myggans saliv.Mor AP

Hur kan man skydda sig mot malaria?

Läkemedel mot malaria Exempel på läkemedel som kan förebygga eller behandla malaria är: atovakvon och proguanil, till exempel Malarone, Malarone Junior och Malastad. läkemedel som innehåller det verksamma ämnet doxycyklin, till exempel Doxyferm. klorokinfosfat. AP

Har mygga som värddjur?

Det finns över 3500 arter av stickmyggor i världen, av dem finns minst 47 arter i Sverige. Myggarterna i Sverige sticker både djur och människor, våra myggor är relativt ospecifika i sitt val av värddjur. I andra klimatzoner finns det arter som som är mer kräsna och riktar in sin jakt mot speciella djur.

Varför finns inte malaria i Sverige?

In på 1930-talet var flera av malariamyggorna i Sverige infekterade med malariaparasiten, och följaktligen spred malaria i Sverige. Huvudsakliga vektorer var källarfrossmygga, stallfrossmygga och troligen även tvillingfrossmygga. Numera är emellertid svenska malariamyggor inte infekterade.

När upptäckte man malaria?

År 1880 upptäckte dock den franska läkaren Alphonse Laveran att sjukdomen orsakades av en parasit.

Hur fortplantar sig myggor?

Utan vårt blod kan de inte fortplanta sig. En hona kan lägga upp till 200 ägg per gång och 1000 ägg per livstid. Varje ägg som blir en hona kan i sin tur lägga 1000 nya och så är explosionen igång. Myggägg kan överleva flera år i marken för att sedan vid gynnsamma förhållanden, t.

Vad gör myggan efter den sugit blod?

En mygga kan suga blod motsvarande två till fyra gånger sin egen vikt. Hon slutar inte suga förrän ett slags sinnesceller som mäter hur mycket magen tänjs ut signalerar att det är fullt. Då drar hon ut sina stickande mundelar och flyger bort för att smälta maten.Khor AP

Var skedde sista smittan av malaria i Sverige?

1898 konstaterade Ronald Ross att malarimyggan var den som överförde protozon till människan. Fram till 1920-talet förekom malaria i större delen av Europa, Island undantaget. Det senaste fallet av inhemsk smitta i Sverige härrör från 1933.Mor AP

Hur ser en Malariamygga ut?

I likhet med de flesta andra myggor har malariamyggor trådformade antenner och slanka kroppar. Speciellt för malariamyggorna är en framåtlutad vilställning.