Hur går det till när åtal väcks?

Innehållsförteckning:

 1. Hur går det till när åtal väcks?
 2. Vad betyder åtal väcks inte?
 3. Vad betyder åtalet är styrkt?
 4. När kan man väcka åtal?
 5. Kan privatperson väcka åtal?
 6. Kan målsägande väcka åtal?
 7. Hur lång tid har en åklagare på sig att väcka åtal?
 8. Vad innebär att vara åtalad?
 9. Vad menas med beviskrav?
 10. Hur kan man se om någon är dömd?
 11. Vem är åtalad?
 12. Vad betyder det att vara åtalad?
 13. Vad innebär det att vara målsägande?
 14. Vad händer när åklagaren väcker åtal?
 15. Hur lång tid tar det innan rättegång?
 16. När kan åklagare väcka åtal?
 17. Vad händer om man gör en polisanmälan?

Hur går det till när åtal väcks?

Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol. Om det är ett mindre allvarligt brott kan domstolen besluta om dom utan rättegång. En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott. Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.

Vad betyder åtal väcks inte?

Inget åtal Om det inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. … Ibland står det klart redan under förundersökningen att det inte går att bevisa något brott. Åklagaren fattar då beslut om att lägga ned förundersökningen.

Vad betyder åtalet är styrkt?

Det innebär att han skall styrka sina påståenden om brott. I domar uttryckts det t ex så att åtalet är styrkt, att övertygande bevisning förbragts eller, vilket blivit allt vanligare under senare år efter intryck från amerikanska TV-serier, att gärningen är bevisad bortom varje rimligt tvivel.

När kan man väcka åtal?

Åtal ska väckas om det finns tillräckligt underlag som visar att ett brott har begåtts och en gärningsperson kan knytas till brottet. Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Kan privatperson väcka åtal?

Det korta svaret på din fråga är att det är möjligt genom något som kallas för enskilt åtal. I det följande kommer jag utveckla vad det innebär och förklara vad som krävs för att få väcka enskilt åtal. Reglerna om rätten att väcka åtal finner du i rättegångsbalken (hädanefter RB).

Kan målsägande väcka åtal?

Åtal som väcks av en enskild person, målsäganden, och inte av åklagare. Vissa brott, framförallt ärekränkningsbrott, får inte åtalas av en åklagare utan lov av den som brottet riktade sig mot. Även vid brott som faller under allmänt åtal kan enskilt åtal väckas om åklagaren beslutar att inte åtala.

Hur lång tid har en åklagare på sig att väcka åtal?

Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen. Bestämmelser om häktning finns i 24 kapitlet, 1–5 och 18 §, i rättegångsbalken.

Vad innebär att vara åtalad?

Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning åklagaren har. De flesta brott faller under allmänt åtal.

Vad menas med beviskrav?

Med beviskrav avses inom juridikens processrätt det bevisvärde som den som har bevisbörda behöver uppnå för att en omständighet, ett så kallat bevistema, ska anses styrkt. När beviskravet väl uppnåtts anses omständigheten föreligga fullt ut även om olika grader av osäkerhet kan tillåtas.

Hur kan man se om någon är dömd?

Om du vill veta om en person har begått något brott kan du kontakta domstolen och fråga, och även begära ut domen. På Sveriges domstolars hemsida (länk här) finns information om vad som gäller angående domar och beslut.

Vem är åtalad?

Den tilltalade är den som misstänks vara skyldig och är åtalad för brottet.

Vad betyder det att vara åtalad?

Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning åklagaren har. De flesta brott faller under allmänt åtal.

Vad innebär det att vara målsägande?

Har du blivit utsatt för ett brott kallas du för målsägande. Vid rättegången ska du höras om det brott du har blivit utsatt för. Din berättelse av vad det är som har hänt är viktig och kan ha stor betydelse för domstolens beslut.

Vad händer när åklagaren väcker åtal?

När brottsutredningen är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Om åtal väcks ställs gärningspersonen inför rätta. Brottsoffret får därmed en möjlighet att berätta vad hon eller han har blivit utsatt för.

Hur lång tid tar det innan rättegång?

När förundersökningen är klar ska åklagaren bestämma om den som är misstänkt för brottet ska åtalas eller inte. Om åklagaren tycker att det finns tillräckliga bevis för att domstolen ska kunna döma den som är misstänkt väcker åklagaren åtal. Det betyder att det blir en rättegång.

När kan åklagare väcka åtal?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Vad händer om man gör en polisanmälan?

Vad händer efter polisanmälan? När en brottsanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter som finns att utreda brottet. De beslutar därefter om en förundersökning, även kallad brottsundersökning, ska inledas. … Saknas det tillräckliga bevis kan en förundersökning läggas ned.