Hur många cigaretter röks per dag i världen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många cigaretter röks per dag i världen?
  2. Hur många cigaretter röks varje år?
  3. Hur många personer snusar i Sverige?
  4. Hur många procent av Sverige snusar?
  5. Hur många procent av svenska befolkningen snusar?

Hur många cigaretter röks per dag i världen?

I den mins- kande gruppen dagligrökare röks också något färre cigaretter 2013 jämfört med 2003, en minskning från ca 12 till ca 11 cigaretter per dag. Bland sporadiska rökare ligger förbruk- ningen däremot konstant på ca 1 cigarett i genomsnitt per dag.

Hur många cigaretter röks varje år?

Den svenska cigarettkonsumtionen minskade med mellan 35 och 50 procent under tioårsperioden . Antalet rökta cigaretter år 2013 var ändå närmare sju miljarder, eller i genomsnitt 870 cigaretter per invånare från 15 år och uppåt.

Hur många personer snusar i Sverige?

Hur många snusare finns det i Sverige och hur är fördelningen mellan könen? Drygt en miljon svenskar snusar regelbundet. Av dessa är cirka 80 procent män och 20 procent kvinnor. Cirka 24 procent av den vuxna manliga befolkningen och 6 procent av den kvinnliga snusar dagligen eller då-och-då.

Hur många procent av Sverige snusar?

2018 var det omkring 8 procent av såväl kvinnorna som männen i befolkningen (17–84 år) som rökte dagligen. Beträffande snusning, var skillnaderna mellan könen däremot desto större. Medan 21 procent av männen snusade på daglig basis år 2018 var motsvarande andel 4 procent bland kvinnorna, enligt Monitormätningarna.

Hur många procent av svenska befolkningen snusar?

Av de svenska männen, 16-84 år, rökte 9 procent dagligen och 18 procent snusade dagligen 20. Av kvinnorna rökte 11 procent dagligen och 4 procent snusade dagligen.

Leave a Comment