Hur presenterar man en uppsats?

Innehållsförteckning:

  1. Hur presenterar man en uppsats?
  2. Hur skriver man en Erratalista?
  3. Hur presenterar man ett examensarbete?
  4. Vad betyder att disponera?
  5. Vad är en C uppsats?
  6. Hur presenterar man en artikel?

Hur presenterar man en uppsats?

Kom med förslag på ämne, men fundera också över källmaterial och syfte, kanske också en preliminär frågeställning. Kontrollera om någon skrivit om något liknande. Under tiden fram till skrivstarten den 25 februari ska du ha hunnit med att: Prova och fundera på din uppsatsidé.

Hur skriver man en Erratalista?

”erratalista”, d.v.s. en lista över skriv- och språkfel i uppsatsen, och delar ut den vid slutseminariet till opponent, examinator och publik. Opponenten eller uppsatsförfattaren (enligt riktlinjer i respektive studiehandledning) sammanfattar uppsatsen.

Hur presenterar man ett examensarbete?

Vid presentationen av examensarbetet ska syfte/frågeställning, design/metod, resultat, slutsatser och konsekvenser beskrivas på ett kortfattat och välstrukturerat sätt. Detta bör göras med hjälp av en powerpointpresentation.

Vad betyder att disponera?

Disponera betyder ungefär detsamma som anordna.

Vad är en C uppsats?

En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad C-uppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till 1969, trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen.

Hur presenterar man en artikel?

Sammandraget är en sammanfattning av hela uppsatsen, alltså inledning, material och metoder, resultat och diskussion. Det skall framgå varför du valt problemet, vad du gjort, vad resultatet blev, och vad det betyder. I sammanfattningen skall du normalt inte ange några referenser.

Leave a Comment