Hur tilltalar man en domare?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tilltalar man en domare?
 2. Hur många domare sitter i domstolen?
 3. Hur väljer man nämndeman?
 4. Vilka personer finns i en rättegång?
 5. Vilka specialdomstolar finns det?
 6. Hur många justitieråd finns det?
 7. Hur mycket jobbar en domare?
 8. Får man betalt för att vara nämndemän?
 9. Hur utses nämndemännen i dag?
 10. Vilka roller finns representerade i tingsrätten?

Hur tilltalar man en domare?

Det är ju närmast till ordföranden som man vänder sig. »Domare» är ej blott ordföranden utan även rättens övriga ledamöter, även nämndemän och andra icke »lagfarna» ledamöter. Se RB 4 kap. Det förefaller därför riktigare och kanske även mera vördnadsfullt att säga »herr ordföranden» än »herr domare».

Hur många domare sitter i domstolen?

Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är Gudmund Toijer.

Hur väljer man nämndeman?

Genom nämndemännens medverkan i den dömande verksamheten får medborgarna insyn i domstolarnas arbete och domstolarna tillförs en vidgad kompetens och lokal förankring. Nämndemän i tingsrätten utses av kommunfullmäktige i de kommuner som ingår i domsagan. De politiska partierna i kommunerna lämnar namnförslag.

Vilka personer finns i en rättegång?

De som ska döma i målet (rätten) består normalt av en utbildad juristdomare och tre lekmannadomare (nämndemän). Utöver dessa personer deltar även en protokollförare. Åklagaren är närvarande personligen eller via videolänk. Även den misstänkte och dennes försvarsadvokat kallas till rättegången.

Vilka specialdomstolar finns det?

I Sverige finns följande specialdomstolar:

 • Arbetsdomstolen. …
 • Marknadsdomstolen. …
 • Miljödomstolar samt Miljööverdomstolen. …
 • Migrationsdomstolar samt Migrationsöverdomstolen. …
 • Hyresnämnd. …
 • Arrendenämnd. …
 • Fastighetsdomstolar. …
 • Patentbesvärsrätten.

Hur många justitieråd finns det?

Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är Gudmund Toijer. Av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i Lagrådet.

Hur mycket jobbar en domare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män201651 900 kronor58 100 kronor201753 100 kronor58 900 kronor201853 400 kronor58 600 kronor201955 100 kronor60 100 kronor

Får man betalt för att vara nämndemän?

I dag får en nämndeman 500 kronor brutto i arvode för en hel dags arbete i domstolen, förbundet vill att arvodet höjs till 1 000 kronor.

Hur utses nämndemännen i dag?

Även om uppdraget som nämndeman inte är ett politiskt uppdrag, väljs nämndemännen i kommun- och regionfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Nästa val av nämndemän ska ske 2023. Vill du bli nämndeman ska du kontakta ett politiskt parti och berätta om ditt intresse.

Vilka roller finns representerade i tingsrätten?

Rollerna i en rättegång

 • Målsäganden och målsägandebiträdet. Målsäganden är den person som utsatts för brottet och anses ha lidit fysisk, psykisk eller ekonomisk skada. …
 • Den tilltalade och försvarsadvokaten. Den tilltalade är den som misstänks för brottet. …
 • Åklagaren. …
 • Domaren.