När krävs säkerhetsdatablad?

Innehållsförteckning:

 1. När krävs säkerhetsdatablad?
 2. Hur hittar man säkerhetsdatablad?
 3. Vilka produkter behöver säkerhetsdatablad?
 4. Hur ska säkerhetsdatablad förvaras?
 5. Vad handlar avsnitt 7 om i ett säkerhetsdatablad?
 6. Hur många punkter innehåller ett säkerhetsdatablad?
 7. Vad ska man tänka på när man läser säkerhetsdatablad från leverantörer?
 8. Vad betyder Faropiktogram?
 9. När behövs Kemikalieförteckning?
 10. Vad är Märkningspliktiga kemikalier?
 11. Vad är säkerhetsdatablad för kemiska produkter?
 12. Vilka kemikalier är olagliga?

När krävs säkerhetsdatablad?

När kemiska produkter som klassificerats som farliga överlåts för yrkesmässigt bruk ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad.

Hur hittar man säkerhetsdatablad?

Reglerna om säkerhetsdatablad finns i Reach Reglerna om säkerhetsdatablad finns i artikel 31, bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr (Reach) och ändringsförordningen till Reach, (EG) nr . Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget.

Vilka produkter behöver säkerhetsdatablad?

Ett säkerhetsdatablad ska finnas för:

 • Kemiska produkter som klassificeras som farliga.
 • Blandningar som innehåller hälso- eller miljöfarliga ämnen över 1 %. …
 • Blandningar som innehåller ett ämne som har ett yrkeshygieniskt gränsvärde på EU-nivå.
 • Långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT-ämnen) ämnen.

Hur ska säkerhetsdatablad förvaras?

Säkerhetsdatablad bör förvaras tillgängligt för den som använder kemikalien/den kemiska produkten. Vissa verksamheter vill kanske ha bladen i digital form. Fördelen med det kan vara att man genom att vara länkad till leverantören alltid har till gång till uppdaterade SDB.

Vad handlar avsnitt 7 om i ett säkerhetsdatablad?

Avsnitt 7 MYCKET VIKTIGT Den allmänna information som finns här, måste anpassas till arbetsplatsen och till hur produkten används. Man bör följa de instruktioner som tillverkaren eller försäljaren ger.

Hur många punkter innehåller ett säkerhetsdatablad?

I USA finns inget krav på hur säkerhetsdatabladet skall vara utformade, däremot finns ett krav att viss information, uppdelat i tolv punkter, skall tas med.

Vad ska man tänka på när man läser säkerhetsdatablad från leverantörer?

Vad innehåller ett säkerhetsdatablad?

 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantörens kontaktinformation.
 2. Faroidentifiering.
 3. Sammansättning och information om beståndsdelar.
 4. Första hjälpen.
 5. Brandbekämpningsåtgärder.
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.
 7. Hantering och lagring.

Vad betyder Faropiktogram?

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol (faropiktogram) samt risk- och skydds- information på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användning.

När behövs Kemikalieförteckning?

Varför behövs en kemikalieförteckning? Syftet med en kemikalieförteckning är att man ska kunna hålla ordning och reda på sina kemiska produkter och veta vilka faror och risker som hantering och lagerhållning kan innebära, och därmed kunna vidta åtgärder för att all hantering ska ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Vad är Märkningspliktiga kemikalier?

Att en produkt är märkningspliktig menas att produkten ska märkas med farosymbol och/eller riskfras, alternativt faropiktogram och/eller faroangivelse. … En märkningspliktig produkt ska vara märkt med farosymbol och/eller riskfras, alternativt faro- piktogram och/eller faroangivelse.

Vad är säkerhetsdatablad för kemiska produkter?

Säkerhetsdatablad ska lämnas för kemiska produkter som klassificeras som farliga och som överlåts till yrkesmässiga kunder. Säkerhetsdatablad ges ut antingen på papper eller elektroniskt senast vid första leveransen av produkten.

Vilka kemikalier är olagliga?

Kvicksilver, kvicksilverföreningar och beredningar är förbjudna att använda i Sverige. Kemikalieinspektionen har dock gjort vissa tidsbegränsade undantag där det saknas tillgängliga alternativ (se bilaga 3 i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2017:7).

Leave a Comment