Vad är dominant strategi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är dominant strategi?
  2. Vad är ett nollsummespel?
  3. Vad är Nashjämvikt?
  4. Finns det alltid en Nashjämvikt?
  5. Vad är spelteori Nationalekonomi?
  6. Vad är Plussummespel?
  7. Vad innebär fångarnas dilemma?
  8. Vad är nollsummespel ekonomi?
  9. Vad betyder Plussummespel?
  10. Vad menas med internationella relationer?

Vad är dominant strategi?

Dominant strategi: När en viss strategi för en spelare alltid är det bästa valet, oavsett hur motspelarna agerar. Fullständig information: Spelarna har full information om alla utfall, men man vet inte vad motparterna kommer göra.

Vad är ett nollsummespel?

Det vänstra talet i varje cell visar utfallet för spelare och det högra talet utfallet för spelare . Med utfallet menar vi hur mycket pengar respektive spelare får. Som vi ser är summan av vinsten och förlusten i varje cell lika med 0, vilket innebär att det här är ett nollsummespel.

Vad är Nashjämvikt?

Nashjämvikt (engelska: Nash equilibrium) är en spelteoretisk strategitupel för vilken ingen spelare har något att vinna på att ensam byta strategi, utan måste göra det tillsammans med andra aktörer för att tjäna på sitt strategibyte.

Finns det alltid en Nashjämvikt?

– En Nashjämvikt ger oftast inte det bästa tänkbara utfallet för varje enskild inblandad, men det blir det bästa med tanke på vad de andra kan ta sig till. Enligt teorin finns det alltid en Nashjämvikt i varje scenario av konkurrentstrategier.

Vad är spelteori Nationalekonomi?

Spelteori inkluderar teorier syftande till att med hjälp av matematiska modeller beskriva strategiska interaktioner mellan rationella beslutstagare. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och används främst inom nationalekonomi, biologi och datavetenskap, men även alltmer inom statsvetenskap.

Vad är Plussummespel?

Plussummespel (win-win) betyder att flera kan gynnas av att en person blir rikare. T ex. om du startar ett företag så behöver du en dator för att lyckas bättre. Den datorn tillverkas av en person som tjänar mer pengar och kan i sin tur anställa en ny person som tjänar, osv.

Vad innebär fångarnas dilemma?

Fångarnas dilemma är ett populärt exempel på “spel” som går att analysera med hjälp av spelteori. Spelet formulerades för första gången 1950 av Merrill Flood och Melvin Dresher. Detta för att visa att två helt “rationella” spelare väljer att inte sammarbeta, även om det verkar som att det vore det bästa att göra.

Vad är nollsummespel ekonomi?

Ett nollsummespel definieras genom att summan av vinsten och förlusten i spelet alltid är noll för varje tänkbar strategi spelarna kan använda sig av. Finns det ett enda utfall där summan skiljer sig från noll så sägs spelet vara ett icke-nollsummespel.

Vad betyder Plussummespel?

”Liberalismen är plussummespelet. Den säger att om vi är toleranta mot varandra, öppensinnade och redo att debattera och ändra vår ståndpunkt när vi är överbevisade och har fria medier, då har vi ett fritt samhälle där vi alla får det bättre som resultat.

Vad menas med internationella relationer?

Internationella relationer handlar om hur det internationella systemet fungerar politiskt och ekonomiskt, hur maktförhållanden förändras, hur relationer mellan stater fungerar, samt hur överstatliga organisationer och aktörer påverkar de internationella relationerna.

Leave a Comment