Vad är en intervention?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en intervention?
 2. Vad är psykologisk intervention?
 3. Vad är intervention forskning?
 4. Hur gör man en intervention?
 5. Vad är Hälsointerventioner?
 6. Vad är Intrapsykiska processer?
 7. Vad är en registerstudie?
 8. Vilka personer som kan få hjälp genom en enkel intervention?
 9. Vad är pedagogiska interventioner?
 10. Vad är psykosocial behandling?
 11. Vad är Registerforskning?
 12. Vad är registerbaserad forskning?
 13. Vad är Interventionsforskning?
 14. Vad är psykosociala insatser?
 15. Vad är psykosocial resurs?

Vad är en intervention?

Intervention kan syfta på: Intervention (folkrätt) – ingripande av en eller flera stater i en annan stat i en pågående konflikt med eller utan militära styrkor. … Intervention (minimalinvasivt ingrepp/operation) -inom medicin och hälsa, akut samt elektiv diagnostisk undersökning / behandling.

Vad är psykologisk intervention?

psykologisk eller social behandling eller b. annan typ av åtgärd eller verksamhet som syftar till genomgripande förändring i människors sätt att vara, i deras psykiska och sociala hälsa. Ofta liktydigt med psykoterapi, speciellt när man avser beteendeterapi eller kognitiv beteendeterapi.

Vad är intervention forskning?

Interventionsstudier kallas ibland kliniska prövningar eller experimentella studier. Inom ramen för en interventionsstudie utsätts studiedeltagarna för någon form av intervention, till exempel ett läkemedel, en medicinteknisk produkt, en diet eller en kirurgisk metod enligt ett i förväg fastställt protokoll.

Hur gör man en intervention?

Personen som gör själva interventionen samlar till en början de närstående i personens närmsta nätverk och har ett möte med dem utan att personen med hjälpbehov själv medverkar. Interventionen inleds då med att ge information och förklara hur själva interventionen är upplagd och vad den innebär.

Vad är Hälsointerventioner?

Medicinsk intervention – inom medicin och hälsa, folkhälsointervention, är åtgärder/ingripanden som syftar till att förbättra eller skydda hälsa hos individer, familjer, system och/eller samhällen.

Vad är Intrapsykiska processer?

Psykologisk behandling fokuserar mer på intrapsykiska processer, medan psykosocial behandling fokuserar mer på den sociala situationen och sammanhanget. Psykosocial behandling kan också innefatta åtgärder som exempelvis information, rådgivning, hänvisning och kontakter med närstående.

Vad är en registerstudie?

En registerstudie avspeglar verkligheten (»hur det brukar gå«) vid respektive klinik med de patienter man där är van att hantera. … De kan sammanhänga med olika patienturval för operation, olika operationsskicklighet eller skillnader i prognospåverkande faktorer mellan klinikernas patienter.

Vilka personer som kan få hjälp genom en enkel intervention?

En intervention görs för att få en person som missbrukar att förstå att han eller hon behöver hantera den situation uppkommit för att personen har ett missbruk av alkohol och narkotika (detta kan göras på andra beroenden också men vårt huvudsyfte är just alkohol och narkotika-missbruk).

Vad är pedagogiska interventioner?

Med intervention avses vanligtvis att forskare går in i den vardagliga skolverksamheten för att pröva ut ett arbetssätt och/eller en metod. Utfallet för de elever som deltagit i interventionen jämförs sedan, något förenklat, med utfallet för elever som utgjort en kontrollgrupp.

Vad är psykosocial behandling?

Psykologisk behandling fokuserar mer på intrapsykiska processer, medan psykosocial behandling fokuserar mer på den sociala situationen och sammanhanget. Psykosocial behandling kan också innefatta åtgärder som exempelvis information, rådgivning, hänvisning och kontakter med närstående.

Vad är Registerforskning?

Vetenskapsrådet driver webbplatsen registerforskning.se som innehåller information om hur du använder registeruppgifter i din forskning. På registerforskning.se finns också ett verktyg som gör det lättare att söka i register och analysera vad variablerna i registren betyder.

Vad är registerbaserad forskning?

Registerforskning, eller mer korrekt registerbaserad forskning, använder sig av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Uppgifterna rör oftast individer, men kan även handla om exempelvis kommuner, fastigheter eller företag.

Vad är Interventionsforskning?

För närvarande är jag doktorand i Barn och ungdomsvetenskap. Särskilt förtjust är jag i interventionsforskning, det vill säga sådan forskning som handlar om vad som fungerar. … Med ett sådant forskningsintresse, blir det särskilt angeläget med vad som egentligen fungerar för att minska barns och ungas utsatthet.

Vad är psykosociala insatser?

Psykologisk behandling fokuserar mer på intrapsykiska processer, medan psykosocial behandling fokuserar mer på den sociala situationen och sammanhanget. Psykosocial behandling kan också innefatta åtgärder som exempelvis information, rådgivning, hänvisning och kontakter med närstående.

Vad är psykosocial resurs?

Välkommen på besök till vår psykosociala resurs. Hos oss kan du träffa beteendevetare eller psykolog. Vi erbjuder individell samtalsbehandling utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) vid psykisk ohälsa till dig som har problem med stress, lätt till måttlig ångest och depression, sömnproblem och livskriser.

Leave a Comment