Vad är en religion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en religion?
 2. Vad har religionen för betydelse idag?
 3. Hur länge har religionen funnits?
 4. Vad betyder identitet och religion?
 5. Vad är religion för dig?
 6. Vad är religion Nationalencyklopedin?
 7. Vad är bra med religion?
 8. Hur påverkas individen av religionen?
 9. Hur länge har hinduismen funnits?
 10. Hur tror du att det kommer att se ut religion i framtiden?
 11. Hur påverkar religion en människas identitet?
 12. Hur kan en människas identitet kan påverkas av religion?
 13. Vad är religion so rummet?
 14. Vad skiljer en lokal religion från en världsreligion?
 15. På vilket sätt kan religionen bidra till samhället?
 16. På vilket sätt kan kön etnicitet och religion påverka en människas identitet?
 17. Hur påverkar kristendomen individen och samhället?
 18. Hur kan hinduismen vara både Polyteistisk och monoteistisk?
 19. Vad talar för att religioner kommer att finnas kvar även i framtiden?

Vad är en religion?

Själva ordet religion kommer från latin och betyder vördnad för det heliga eller gudsdyrkan. I många samhällen har man utövat religion som en del av livet.

Vad har religionen för betydelse idag?

Religionen är den starkaste värdeförmedlande kraften i samhället. I religionsutövandet förmedlas värderingar i undervisning och berättelser, i ritualer och traditioner, i sång, musik och konst.

Hur länge har religionen funnits?

Ser man till skriftliga källor räknas hinduismen ofta som den äldsta av dagens religioner. De tidigaste hinduiska skrifterna är de fyra vedaböckerna, där vissa delar är nedtecknade omkring 1500 f Kr. Vissa menar att judendomen är äldre med rötter tillbaka till Abrahams tid omkring 1800 f Kr.

Vad betyder identitet och religion?

“Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. … I detta moment ska vi titta närmare på relationen identitet och religion.

Vad är religion för dig?

Själva ordet religion kommer från latinets “religare” vilket betyder ungefär att återknyta, återskapa. Det man försöker återskapa är kontakten med ursprunget. I centrum av alla religioner återfinner man mysteriet, eller det heliga. Det heliga försöker religionsutövarna på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva.

Vad är religion Nationalencyklopedin?

Nationalencyklopedins (u. å) (NE) förklarar religion som “en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition”. NE ger även en enklare beskrivningen av religion, de beskriver religion som en “tro på en högre makt av något slag”.

Vad är bra med religion?

Några generella kännetecken på när religion tillämpas på ett positivt sätt skulle kunna vara när den vidgar verkligheten, frigör, ger kraft och inspiration samt råd och stöd om hur vi ska leva våra liv och förhålla oss till andra människor.

Hur påverkas individen av religionen?

För många är religionen en viktig del av identiteten. Genom den känner de sig som en del av en större gemenskap. I en tid då man söker svar på vem man är och hur man ska leva kan det vara skönt att hitta svar i de regler som religionerna ställt upp.

Hur länge har hinduismen funnits?

Det finns ingen person – ingen Jesus, Muhammed eller Buddha – som har grundat hinduismen, istället uppstod den i mötet mellan två kulturer. På 2500-talet före vår tideräkning utvecklades den ena av kulturerna, Induskulturen, i området runt Indusfloden. Induskulturen är som störst mellan 26 fvt.

Hur tror du att det kommer att se ut religion i framtiden?

Islam beräknas bli den största religionen i världen år 2070. Muslimerna utgör den religiösa gruppen som växer snabbast tack vare hög nativitet och en ung befolkningsstruktur. I framtiden kommer världens befolkning att vara allt religiösare. … Då skulle sex av tio vara antingen kristna eller muslimer år 2050.

Hur påverkar religion en människas identitet?

För många är religionen en viktig del av identiteten. Genom den känner de sig som en del av en större gemenskap. I en tid då man söker svar på vem man är och hur man ska leva kan det vara skönt att hitta svar i de regler som religionerna ställt upp.

Hur kan en människas identitet kan påverkas av religion?

Motståndsidentiteten är en viktig faktor för religiösa ungdomars identitetsskapande. Religionen ger religiösa ungdomar en känsla av trygghet, tillhörighet och självkänsla vilket påverkar identiteten. Ungdomarna analyserar och jämför sig själva med omgivningen utifrån sin religion.

Vad är religion so rummet?

Själva ordet religion kommer från latinets re-ligare vilket betyder ungefär att åter-knyta, åter-skapa. Det som återskapas är kontakten med vårt ursprung. I centrum av alla religioner finns mysteriet, eller det heliga. En religiös människa försöker på olika sätt förstå, kontrollera och efterleva det heliga.

Vad skiljer en lokal religion från en världsreligion?

En lokal religion har samma uppbyggnad som en världsreligion. En exempel är t ex en fotbollslag med samma uppbyggnad av religion genom t. … Som även är lika de världsreligionerna, som leder till att det som skiljer en dessa två faktorer är oftast bara att en världsreligion har mycket fler anhängare än en lokal religion.

På vilket sätt kan religionen bidra till samhället?

Religion kan vara ett maktredskap i samhället, i familjer och så vidare. Den är också en källa för individer att skapa hopp när människor känner sig hotade. Den fyller otroligt många funktioner. Och på nåt vis är det det som gör att religionen bibehåller en roll.

På vilket sätt kan kön etnicitet och religion påverka en människas identitet?

En grundläggande del av det är att hitta sin identitet. Några viktiga delar av en människas identitet är kön, sexuell läggning, etnicitet och klass. Alla dessa attribut påverkar hur vi formas som personer – hur vi tänker och känner och vilka olika val vi gör i vårt liv.

Hur påverkar kristendomen individen och samhället?

Värderingarna i vårt samhälle samt etiken och moralen har växt fram ur kristna ideal. om du exempelvis tittar på de tio budorden eller kristna budskap så går mycket av det igen i våra lagar, regler och hur vi agerar mot varandra i samhället. Vår konstitution är i vissa delar påverkade av kristendomen ex.

Hur kan hinduismen vara både Polyteistisk och monoteistisk?

Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman. De viktigaste gudarna är Shiva (motsatsernas gud), Vishnu (som upprätthåller världen) och Mahadevi.

Vad talar för att religioner kommer att finnas kvar även i framtiden?

Islam beräknas bli den största religionen i världen år 2070. Muslimerna utgör den religiösa gruppen som växer snabbast tack vare hög nativitet och en ung befolkningsstruktur. I framtiden kommer världens befolkning att vara allt religiösare. … Då skulle sex av tio vara antingen kristna eller muslimer år 2050.