Vad är multimodala verktyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är multimodala verktyg?
 2. Vad är multimodala resurser?
 3. Vad menas med divergent lärande?
 4. Vad är Multimodalt lärande?
 5. Vad är konvergent lärande?
 6. Vad menas med Medierat lärande?
 7. Vad är Medieneutralt?
 8. Vad betyder konvergent lärande?
 9. Vad är multimodal smärtrehabilitering?
 10. Vad är modest estetik?
 11. Vad är Smärtrehabilitering?
 12. Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt?
 13. Varför SKUA?
 14. Vad är språk och Kunskapsutvecklande undervisning?

Vad är multimodala verktyg?

Multimodala verktyg blir således verktyg (föremål och tecken) med vilka man på flera olika sätt kan kommunicera kring ett innehåll. … Multimodal kan man säga innefattar visuell kommunikation där man använder fler uttryckssätt än text för att kommunicera sitt budskap.

Vad är multimodala resurser?

Med multimodala texter avses hur andra resurser än tal och skrift används för att skapa betydelse, till exempel bilder och ljud.

Vad menas med divergent lärande?

Divergent syftar på att eleverna ska utnyttja och kombinera det de redan kan i ett nytt eller annat sammanhang. … Lärande i slöjd åstadkoms genom elevernas prövande eller experimenterande slöjdarbete utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter.

Vad är Multimodalt lärande?

Multimodalt lärande ser individen som en aktiv teckenskapare, placerad i ett socialt sammanhang. Inte bara med språket utan också med ljud, ljus, rytm, rörelse, färg och form, gör vi våra erfarenheter tillgängliga så att vi kan använda dem.

Vad är konvergent lärande?

Man kan säga att denne lärares lärande är konvergent, vilket här innebär att läraren tar till sig metoder och forskning som faller i linje med den tidigare förståelsen för undervisningen. Förståelsen för den egna undervisningen blir på detta sätt hela tiden fördjupad och elevernas lärande ökar.

Vad menas med Medierat lärande?

Begreppet medierat lärande syftar till att skapa intellektuella såväl som emotionella broar mellan kunskapens värld och elevernas livsvärld. … Att arbeta meningsskapande med hjälp av både analoga och digitala medier står inte i motsättning till att lära sig ny kunskap av vetenskaplig natur eller kvalitet.

Vad är Medieneutralt?

Ett flertal centrala begrepp analyseras i relation till estetiska läroprocesser, t. ex. det vertikala contra det horisontella medier- ingsbegreppet, det mediespecifika kontra det medieneutrala, den traditionella dikotomin mellan det verbala och det icke-ver- bala etc.

Vad betyder konvergent lärande?

Man kan säga att denne lärares lärande är konvergent, vilket här innebär att läraren tar till sig metoder och forskning som faller i linje med den tidigare förståelsen för undervisningen. Förståelsen för den egna undervisningen blir på detta sätt hela tiden fördjupad och elevernas lärande ökar.

Vad är multimodal smärtrehabilitering?

Syftet med multimodal smärtrehabilitering är att behandla smärtan genom att påverka flera faktorer som kan orsaka smärtan. Inför din rehabilitering gör mottagningen en bedömning utifrån medicinskt underlag och tidigare utredningar som kan komma från din vårdcentral.

Vad är modest estetik?

Modest är skolans estetik när verksamheterna bildar isolerade öar i skolvardagen, när de enbart fungerar som vilostunder i skolar- betet och accepterar sin marginella ställning. Modest är den när den inte ställer några krav på skolans vedertagna kultur- och kunskaps- syn.

Vad är Smärtrehabilitering?

Svar: Smärtrehab är en verksamhet som erbjuder utredning och rehabilitering vid långvarig godartad smärta. Vi arbetar multimodalt, vilket betyder att flera olika yrkeskategorier arbetar tillsammans.

Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt?

Detta perspektiv återfinns i litteraturen om språkutvecklande arbetssätt (se till exempel Gibbons, 2009; Skolverket, 2013). Det går ut på att man lär sig genom att delta i aktiviteter och bli delaktig i vad andra personer talar om, med vilka ord och med vilket syfte och så vidare i just dessa kontexter.

Varför SKUA?

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar huvudsakligen med två olika typer av kompetensutvecklingsinsatser som fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) på uppdrag av Skolverket.

Vad är språk och Kunskapsutvecklande undervisning?

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande innebär att läraren planerar, förbereder, strukturerar, synliggör, stöttar och följer upp elevernas språkanvändning. Det handlar alltså om hur lärare kan skapa möjligheter för eleverna att delta språkligt i undervisningens olika aktiviteter.

Leave a Comment