Vad är sigma värde?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är sigma värde?
  2. Vad är ett Six Sigma värde?
  3. Vad betyder Cmk?
  4. Vad är Processkapabilitet?
  5. Vad betyder variance?
  6. Vad är duglighet?

Vad är sigma värde?

Definitioner. och således är standardavvikelsen σ (sigma) kvadratroten ur variansen för X, det vill säga är kvadratroten ur medelvärdet av (X − μ)2. En fördel med kvadratrotsbildningen är att standardavvikelsen fås i samma enhet som mätvärdena.

Vad är ett Six Sigma värde?

Namn. Namnet Sex Sigma är hämtat från matematiken, där den grekiska bokstaven σ (sigma) används för att beteckna spridningsmåttet av en standardavvikelse. För att nå sex sigma-kvalitet ska processen producera mindre än 3,4 fel per miljon producerade felmöjligheter, om man antar att data är normalfördelade.

Vad betyder Cmk?

Maskindugligheten mäts i Cm och Cmk och är en ögonblicksbild som visar hur bra en maskin just nu kan producera i förhållande till toleransgränserna.

Vad är Processkapabilitet?

Processkapabilitet (Cpk) skall beräknas för processtegen för att få en uppfattning om hur bra tillverkningen gått i förhållande till satta gränser.

Vad betyder variance?

Varians är inom sannolikhetsteori och matematisk statistik, väntevärdet för den kvadratiska avvikelsen hos en stokastisk variabel från dess medelvärde och ger ett informellt mått på hur mycket en uppsättning (slump) tal är utspridda kring medelvärdet. Variansen är av central betydelse inom statistiken.

Vad är duglighet?

Dugligheten är ett mått på vad en maskin eller process kan klara av att producera. Duglighetsstudier bygger på statistiska metoder (SPS) och på att maskinen eller processen är stabil. Duglighetsstudier är meningslösa om inte detta är uppfyllt.