Vad är syftet med en metoddiskussion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är syftet med en metoddiskussion?
 2. Vad går vetenskaplig metod ut på?
 3. Vad är Metoddelen?
 4. Vad menas med studiens kontext?
 5. Vad menas med begreppet Generaliserbarhet?
 6. Får man ha nya källor i diskussionen?
 7. Varför kvantitativ forskning?
 8. Vad innebär metodval?
 9. Vad menas med metod i en rapport?
 10. Hur skriver man diskussion och slutsats?
 11. Hur generaliserar man?
 12. Hur kan man skriva en diskussion?

Vad är syftet med en metoddiskussion?

Metoddiskussionen är av reflekterande slag, en reflektion över det arbete som gjorts, till skillnad från kapitlet Metod där du beskriver genomförandet av din studie. I denna del kan en självkritisk diskussion om metod och genomförande samt eventuella andra påverkansfaktorer tas upp.

Vad går vetenskaplig metod ut på?

Naturvetenskaplig metod (engelska: scientific method) är att man utifrån (kvantitativ) empiri och analys bygger eller förbättrar teoretiska modeller av världen. Naturvetenskapliga metoder är inte begränsade till att användas inom naturvetenskap utan kan användas även i andra ämnen, till exempel ekonomi.

Vad är Metoddelen?

I metoddelen beskriver du den metod eller de metoder du använt för att kunna besvara de frågeställningar du presenterade i inledningen. Hur har du gått tillväga? Vilka metodologiska antaganden och ställningstaganden har du gjort? Vilka fördelar och nackdelar finns med den typ av metod du valt?

Vad menas med studiens kontext?

Kontext[redigera | redigera wikitext] Kontext betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation. … I en hermeneutisk tradition är förståelse och kunskap om kontexten viktig för att göra en så korrekt och poängrik tolkning som möjligt.

Vad menas med begreppet Generaliserbarhet?

Att resultat som man fått vid studium av en viss grupp eller situation gäller även för andra grupper och situationer än den eller de som varit föremål för undersökningen.

Får man ha nya källor i diskussionen?

I diskussionen ska du kommentera dina resultat och göra relevanta jämförelser med vad andra tidigare kommit fram till. Det är viktigt att styrka det du säger med referenser (källor). Du kan också spekulera i vilken betydelse det du kommit fram till kan ha.

Varför kvantitativ forskning?

Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra enkätresultaten mer personliga. Då ska vi titta på hur du kan använda de olika metoderna i ett projekt: … Dessa idéer kan bli hypoteser som sedan bevisas med en kvantitativ undersökning.

Vad innebär metodval?

Metodvalet påverkar vilka möjliga problem som kan hanteras. M a o är det en stegvis process att precisera problem, syfte och metod eftersom de är beroende av varandra. Läsaren ska kunna ta del av motiveringar till de val som görs i en utredning bland alla möjliga alternativa metodkomponenter.

Vad menas med metod i en rapport?

2.5 Metod. Under rubriken ”Metod” anges vilken metod/metoder som använts för att få fram resultaten som presenteras i texten. Du bör också analysera valet av metod genom att motivera varför metoden fungerar bäst i sammanhanget.

Hur skriver man diskussion och slutsats?

I diskussionen ska du kommentera dina resultat och göra relevanta jämförelser med vad andra tidigare kommit fram till. Det är viktigt att styrka det du säger med referenser (källor). Du kan också spekulera i vilken betydelse det du kommit fram till kan ha.

Hur generaliserar man?

Generalisering innebär att vi drar slutsatser om någonting annat än det vi har studerat. Vi använder djurförsök som en indikation på hur samma preparat fungerar på människor. En opinionsundersökning avslöjar – med viss felmarginal – den svenska befolkningens åsikter.

Hur kan man skriva en diskussion?

Huvuddelen av diskussionen ska bygga på resultaten (inte upprepa dem) och ta fram det som är viktigt och intressant i dem. Därefter jämförs resultaten med andra studier och diskutera eventuella skillnader. Turordning i diskussionen bör därför vara: Kort sammanfattning av det viktigaste resultatet.

Leave a Comment