Vad har Högsta domstolen för uppgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad har Högsta domstolen för uppgift?
 2. Vad menas med prejudikat från Högsta domstolen?
 3. Vilka mål prövas i Högsta domstolen?
 4. Vad gör HD?
 5. Vad har förvaltningsrätten för uppgift?
 6. Vilka uppgifter har Sveriges domstolar?
 7. Vad är prejudicerande fall?
 8. Vad är en prejudikatinstans?
 9. Vad krävs för att ett mål ska tas upp i Högsta domstolen?
 10. Hur lång tid tar det att överklaga till Högsta domstolen?
 11. Hur länge sitter man i HD?
 12. Vilka dömer i förvaltningsrätten?
 13. Hur skriver man en överklagan till förvaltningsrätten?
 14. Vad gör de allmänna domstolarna?
 15. Vilka påföljder kan man dömas till i rättssystemet?
 16. Är Kammarrättsdomar prejudicerande?
 17. Vad menas med att en dom blir prejudicerande?
 18. Vad innebär det att en dom är prejudicerande?
 19. Vad krävs för prövningstillstånd i Högsta domstolen?

Vad har Högsta domstolen för uppgift?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden, s.k. prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Vad menas med prejudikat från Högsta domstolen?

Ett avgörande från Högsta domstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.

Vilka mål prövas i Högsta domstolen?

Högsta domstolens funktion Allmänna domstolar handlägger huvudsakligen tvistemål, brottmål och domstolsärenden. Målen och ärendena inleds normalt vid någon av landets tingsrätter. Tingsrättens avgöranden kan överklagas till hovrätten och hovrättens avgöranden till Högsta domstolen.

Vad gör HD?

Högsta domstolen är den sista instansen i brottmål, som mordmål, men också i vissa andra mål. Civilmål, som rättegångar om skulder eller vårdnad, har HD som sista instans. … Vid sidan om HD finns det en till högsta domstol: Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Vad har förvaltningsrätten för uppgift?

Förvaltningsrätt är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger i första instans mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Förvaltningsrätterna har ersatt de tidigare länsrätterna. Det kan gälla ett skattemål, tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden.

Vilka uppgifter har Sveriges domstolar?

Domstolarna prövar mål och ärenden I Sverige är det en grundläggande rättighet att få sitt ärende prövat i en domstol. Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Vad är prejudicerande fall?

Ett prejudikat är en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet som för framtida avgöranden, beslut eller ärenden med likartade omständigheter uppfattas som en regel och blir vägledande.

Vad är en prejudikatinstans?

Ett tidigare domstolsavgörande som bör följas. I svensk rätt är en domstol inte formellt bunden av tidigare domstolsbeslut, varken i lägre eller högre instans (till skillnad från den stare decisis-princip som är vanlig i civil law-länder).

Vad krävs för att ett mål ska tas upp i Högsta domstolen?

För att ett mål ska tas upp av Högsta domstolen krävs i nästan alla fall ett prövningstillstånd. Prövningstillstånd beviljas bara om målet är av betydelse för bedömning av andra mål av liknande karaktär, så kallat prejudikat. I brottmål är riksåklagaren enda allmänna åklagaren i Högsta domstolen.

Hur lång tid tar det att överklaga till Högsta domstolen?

Så lång tid tar det Högsta domstolen fattar i normalfallet beslut i frågan om prövningstillstånd efter cirka 1 månad från det att överklagandet kom in till domstolen. Beslutet fattas av ett eller flera justitieråd.

Hur länge sitter man i HD?

Presidenten utser domarna Det är den amerikanske presidenten som utser domarna. När de har blivit invalda får de sitta i domstolen på livstid.

Vilka dömer i förvaltningsrätten?

Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter och tvister mellan företag och myndigheter. Det är till förvaltningsrätten det går att överklaga ett myndighetsbeslut från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst.

Hur skriver man en överklagan till förvaltningsrätten?

Skicka till myndigheten Skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. De skickar i sin tur ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten. När överklagandet kommer in till domstolen meddelar de dig eller ditt ombud via brev eller e-post.

Vad gör de allmänna domstolarna?

De allmänna domstolarna handlägger brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Övriga typer av domstolar är förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Vilka påföljder kan man dömas till i rättssystemet?

Den som åtalats och dömts för ett brott får en brottspåföljd (straff) som är anpassad efter hur grov gärningen (den brottsliga handlingen) var. I lagens mening är det böter och fängelse som räknas som straff. De andra påföljderna kallas i stället för “övriga påföljder”.

Är Kammarrättsdomar prejudicerande?

Domar i Högsta Förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten) är prejudicerande, vilket innebär att de blir vägledande för hur lagstiftningen ska tolkas, därför måste exempelvis Försäkringskassan följa resultatet av dessa domar.

Vad menas med att en dom blir prejudicerande?

Ett prejudikat är inte juridiskt bindande på samma sätt som den av riksdagen stiftade lagen, utan prejudikat har i Sverige i regel setts som exempel eller rättspraxis; men det råder inte någon full konsensus. Normalt ses ett prejudicerande rättsfall som något som visar hur lagen skall användas i praktiken.

Vad innebär det att en dom är prejudicerande?

Ett prejudikat är en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet som för framtida avgöranden, beslut eller ärenden med likartade omständigheter uppfattas som en regel och blir vägledande.

Vad krävs för prövningstillstånd i Högsta domstolen?

Huvudregeln är att Högsta domstolen bara ger prövningstillstånd om Högsta domstolens dom eller beslut kan få betydelse som prejudikat, dvs. ge vägledning för hur domstolarna ska bedöma liknande fall (prejudikatskäl).