Vad kallas de industrier som delar upp och behandlar råolja?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kallas de industrier som delar upp och behandlar råolja?
  2. Hur framställs bensin från råolja?
  3. Vilka produkter får vi från ett raffinaderi?
  4. Hur tillverkas oktan?
  5. Hur framställs E10?
  6. Hur hittades oljan?
  7. Hur tar man upp naturgas från marken?

Vad kallas de industrier som delar upp och behandlar råolja?

Ett oljeraffinaderi är ett raffinaderi där råolja raffineras och uppdelas i olika beståndsdelar med olika kokpunkt. De tre viktigaste produktströmmarna utgörs av gas och bensinråvara (nafta), mellandestillat (lätt eldningsolja och dieselolja) samt återstodsolja som utgör basen för tung eldningsolja (tjockolja).

Hur framställs bensin från råolja?

Tankfartygen lossar råoljan som förvaras i stora bergrum i Torshamnen. Därifrån pumpas oljan vidare till raffinaderiet. När råoljan kokas skiktar sig olika produkter vid olika kokpunkter. Bensin separeras vid 170° C, Diesel vid 300° C och tjockolja vid 500° C.

Vilka produkter får vi från ett raffinaderi?

Raffinering av råolja Ur råoljan kan man utvinna både gaser, flytande och fasta ämnen. Vid raffinaderierna delas råoljan upp i ämnen som bitumen, eldningsolja, fotogen, bensin och gasol med en metod som kallas fraktionerad destillation. … Högre upp i tornet skiljer man av mer lättflyktiga ämnen som bensin och fotogen.

Hur tillverkas oktan?

Typiskt oktantal 97. Alkylering är en vanlig metod att tillverka grenade kolväten för bensin. Från en gasblandning innehållande isobutan, eten, propen, buten och penten tillverkas med hjälp av katalysator (svavelsyra eller fluorväte) en blandning av strakt grenade kolväten. … Oktantalet ökar genom att alkaner omvandlas.

Hur framställs E10?

Introduktionen av E10 i Sverige görs för att successivt minska andelen fossila råvaror i våra bränslen. … Genom att öka inblandningen etanol i bensinen från 5% till 10% minskar de fossila koldioxidutsläppen per förbrukad liter.

Hur hittades oljan?

När jakten på valolja höll på att avta gjorde Edwin Drake i USA en revolutionerande upptäckt när han i Titusville (Pennysylvania) borrade i marken. Bara genom att gräva med spade gick det att få upp ett tiotal liter olja, men den 27 augusti 1859 fastnade borren på 21 meters djup.

Hur tar man upp naturgas från marken?

Gasen finns ofta tillsammans med olja. När man borrar och stöter på en fyndighet kan olja och gas ofta tränga upp till ytan genom självtryck. I USA har utvinning av naturgas ur skifferformationer ökat under senare år, vilket lett till minskat beroende av importerad olja och lägre energipriser.

Leave a Comment