Vad menas med huvudspråk?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med huvudspråk?
 2. När blev svenskan ett officiellt språk?
 3. Vilka språk är officiellt i Sverige?
 4. Vad betyder det att svenskan är huvudspråk i Sverige?
 5. Hur ser språksituationen ut idag i Sverige?
 6. När blev svenskan lagstiftad som Sveriges huvudspråk?
 7. Varför bestämdes det att svenska skulle bli ett huvudspråk?
 8. Hur är språksituationen i Sverige?
 9. Hur ser samiskan ut idag?
 10. Är samiska döende?
 11. När kom arabiska språket till Sverige?

Vad menas med huvudspråk?

Ett officiellt språk är ett språk som specifikt anges vara ett sådant i länders, delstaters eller i andra områdens konstitutioner eller lagar. … I Sverige används begreppet ”officiellt språk” om svenska språket endast ”i internationella sammanhang”. Svenska språket betecknas i andra sammanhang som ”huvudspråk”.

När blev svenskan ett officiellt språk?

Sedan den har Sverige för första gången en allmän språklag. Lagen föreskriver att ”Svenska är huvudspråk i Sverige” (§ 4), och att ”Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas” (§ 5).

Vilka språk är officiellt i Sverige?

SwedishSweden/Official languagesDet svenska språket har dock inte ställning av officiellt språk i Sverige. Däremot är minoritetsspråken finska, jiddish, meänkieli (tornedalsfinska), romani och samiska lagstadgat officiella språk i Sverige (sedan 1999).

Vad betyder det att svenskan är huvudspråk i Sverige?

Enligt lagen ska svenska vara huvudspråk i Sverige. Alla som är bosatta i landet ska ha tillgång till svenska. Språket ska användas inom domstolar, myndigheter och andra organ i den offentliga verksamheten.

Hur ser språksituationen ut idag i Sverige?

Från och med 2009 har Sverige en språklag. … Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

När blev svenskan lagstiftad som Sveriges huvudspråk?

Den tidigare socialdemokratiska regeringen ville inte befästa svenskans framtida betydelse genom lagstiftning. Idag pågår dock inom Kulturdepartementet arbetet med att ta fram en proposition där svenskans ställning som huvudspråk ska lagstiftas i linje med Språkutredningens förslag från den .

Varför bestämdes det att svenska skulle bli ett huvudspråk?

I språklagen har begreppet huvudspråk valts, medan det stadgas att svenska är Sveriges officiella språk “i internationella sammanhang”. Begreppet huvudspråk väckte viss kritik men motiverades med att den både betonar svenskans särställning och är tydlig med att det finns andra språk att ta hänsyn till.

Hur är språksituationen i Sverige?

Från och med 2009 har Sverige en språklag. … Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig. Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk.

Hur ser samiskan ut idag?

Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål. … I dag är alla samiska språkvarieteter hotade, vissa till och med på gränsen till utdöda.

Är samiska döende?

Alla samiska språk är klassade som hotade språk enligt FN-organet UNESCO. Ett språk är hotat när talarna försvinner eller övergår till att tala ett annat språk, vanligtvis ett större språk som används av en mäktigare grupp. Allvarligt hotade idag är lule- och sydsamiska. … Denna erfarenhet delar samerna med andra urfolk.

När kom arabiska språket till Sverige?

a. svenskan. Från fornsvensk tid till 1900-talet kom hundratals arabiska lånord in i det svenska ordförrådet från latinet, spanskan, italienskan, tyskan, franskan, engelskan och turkiskan. Araber och muslimer bosatta i Sverige har sedan 1900-talets andra hälft också lämnat några bidrag till svenskan.

Leave a Comment