Vad ska en översiktsplan innehålla?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska en översiktsplan innehålla?
 2. Vad menas med översiktsplan?
 3. Vad är en översiktsplan Boverket?
 4. Vad är en ÖP?
 5. Hur länge gäller en kommuns översiktsplan?
 6. Vad reglerar översiktsplanen?
 7. Hur ofta görs en översiktsplan?
 8. Vem gör en översiktsplan?
 9. Vad är en fördjupad översiktsplan?
 10. Vad anges i detaljplan?
 11. Hur ofta skall översiktsplanen aktualiseras?
 12. Hur ofta uppdateras översiktsplan?
 13. Hur kan staten påverka kommunens stadsplanering?
 14. Hur ofta ska en översiktsplan uppdateras?
 15. Vad är skillnaden på översiktsplan och detaljplan?

Vad ska en översiktsplan innehålla?

Det övergripande innehållet för en översiktsplan är att kommunen ska redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Innehållet för översiktsplanen är sedan inriktat på vissa områden som har särskild betydelse för den fysiska planeringen.

Vad menas med översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. … Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Vad är en översiktsplan Boverket?

Översiktsplanen ska visa de förhållanden som kan ha en väsentlig betydelse för beslut om hur mark- och vattenområden kan användas och hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad för vissa delar, till exempel en tätort.

Vad är en ÖP?

Översiktsplanen, eller ÖP som vi kallar den, är en plan som beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten. Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Hur länge gäller en kommuns översiktsplan?

En plan med helhetsperspektiv Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planen är inte bindande.

Vad reglerar översiktsplanen?

I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till relevanta allmänna intressen och hur man anser att riksintressen ska tillgodoses och miljökvalitetsnormer följas.

Hur ofta görs en översiktsplan?

En ny planeringsstrategi var fjärde år Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov. Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjar vi en ny process enligt ovan.

Vem gör en översiktsplan?

Kommunen. Upprättar och ändrar översiktsplanen i samråd med bland andra länsstyrelsen, grannkommuner och medborgare.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

I en fördjupad översiktsplan eller i ett planprogram utformas huvuddragen för gestaltningen av ett område. Dimensionering och lokalisering av vägar, kvarter/byggnader och grönområden, liksom placering av ytkrävande funktioner såsom skolor, förskolor och centrumanläggningar är sådant som ofta tas upp i dessa dokument.

Vad anges i detaljplan?

I detaljplanen ska kommunen ange en genomförandetid. … Detaljplanen reglerar rättigheter och skyldigheter, inte bara mellan markägarna och samhället utan också markägarna emellan. Planen är bindande vid prövning av lov. Varje detaljplan anger en eller flera huvudmän för allmänna platser.

Hur ofta skall översiktsplanen aktualiseras?

Enligt PBL:s intentioner ska översiktsplanen aktualiseras under varje mandatperiod.

Hur ofta uppdateras översiktsplan?

En ny planeringsstrategi var fjärde år Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov. Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjar vi en ny process enligt ovan.

Hur kan staten påverka kommunens stadsplanering?

Enligt plan- och bygglagen är det länsstyrelserna som tillvaratar och samordnar de statliga intressena i planprocessen. … Staten påverkar även markanvändningen och förutsättningarna för kommunal och regional fysisk planering genom olika typer av sektorsplanering, som sker utanför planeringssystemet enligt PBL.

Hur ofta ska en översiktsplan uppdateras?

En ny planeringsstrategi var fjärde år Syftet är att gällande översiktsplan ska hållas aktuell och uppdateras vid behov. Om kommunfullmäktige kommer fram till att planen inte är tillräckligt aktuell, så påbörjar vi en ny process enligt ovan.

Vad är skillnaden på översiktsplan och detaljplan?

Översiktsplaner är övergripande och omfattar hela eller delar av kommunen. De är vägledande och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden. En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta och anger bland annat vad som får byggas inom olika områden och var byggnader får placeras.

Leave a Comment