Vad tilltalar dig mest inom islam?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tilltalar dig mest inom islam?
 2. Hur ser man på Gud inom islam?
 3. Vilka är islams två stora inriktningar och vad skiljer dem åt?
 4. Hur många muslimska länder finns det i världen?
 5. Vad menas med profetens sunna?
 6. Vad trodde man på innan islam?
 7. Hur ser man på människan inom islam?
 8. Hur blev det två inriktningar inom islam?
 9. Vilka länder muslimska?
 10. Vilka är de största muslimska länderna i världen?
 11. Vad sunna?
 12. Vad är sunna och varför är sunna viktigt?
 13. Hur växte det islamiska samfundet under Kalifatens tid?
 14. Hur ser man på ondska i islam?
 15. Vilka Matregler finns inom islam?
 16. När kom muslimer till Sverige?

Vad tilltalar dig mest inom islam?

Trosbekännelsen: Den första av de fem plikterna är den absolut viktigaste. Den består i att man erkänner sin tro på Allah som den ende guden. Den som ska övergå till islam ska säga följande ord i närvaro av minst två muslimska vittnen: “Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans profet“.

Hur ser man på Gud inom islam?

Islams syn på gud I islamsk teologi är Gud den allsmäktiga och allvetande skaparen, upprätthållaren, förordnaren, och domaren av universum. Islam lägger en stor betoning på konceptet av Gud som strikt singular (tawhid). Gud är unik (wahid) och i sig allbarmhärtig och allsmäktig (ahad).

Vilka är islams två stora inriktningar och vad skiljer dem åt?

Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland “Alis parti” eftersom de valde att följa Ali (Muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed. Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till Muhammed.

Hur många muslimska länder finns det i världen?

Undersökningens huvudresultat är att merparten av dem som bekänner sig till världens näst största religion är djupt troende. De vill att islam ska prägla såväl samhälle som politik. I nästan alla 39 undersökta länder menar majoriteten muslimer att islam är den enda sanna läran som leder till ett evigt liv i paradiset.

Vad menas med profetens sunna?

Sunna: Den normerande seden inom islam som baseras på utsagor och handlingar som Muhammed – enligt traditionen – ska ha sagt och gjort. Sunna fungerar som vägledning för troende muslimer. Vad som är sunna hittar man i haditherna och sira.

Vad trodde man på innan islam?

Innan Muhammed trodde man på många olika gudar och även på onda och goda andar. Den viktigaste guden kallade man ”Gud”. Det var han som skapat världen och människorna.

Hur ser man på människan inom islam?

människosynen i islam är människans godhet. Människan är född förnuftig. människan använder sig av sitt förnuft så kommer hon att behålla sin godhet.

Hur blev det två inriktningar inom islam?

Det finns två dominerande inriktningar inom islam: sunni och shia. Grunden till splittringen mellan sunni och shia var en strid om vem som skulle efterträda Muhammed vid hans död. Sufism är ett samlingsnamn på islams mystik, och det finns sufiska grupper inom såväl sunni som shia.

Vilka länder muslimska?

Majoriteten av världens muslimer bor i Asien, i länder som Pakistan, Bangladesh och Indonesien. Det finns uppskattningsvis drygt 450 000 personer i Sverige som har sina rötter i muslimska länder [PewForum].

Vilka är de största muslimska länderna i världen?

Indonesien är världens fjärde folkrikaste stat och har den största muslimska befolkningen i världen.

Vad sunna?

Sunna (arabiska: سنة) är ett ord för “traditionen”, vilket innebär att islam definieras inte bara av Koranen utan även av hur den islamiske profeten Muhammed levde (“sira”, som är en levnadsbeskrivning av Muhammed) och vad Muhammed yttrade (“hadith”, som berättar om vad Muhammed sade och gjorde).

Vad är sunna och varför är sunna viktigt?

Tillsammans med haditherna utgör siralitteraturen grunden för sunna. Sunna: Den normerande seden inom islam som baseras på utsagor och handlingar som Muhammed – enligt traditionen – ska ha sagt och gjort. Sunna fungerar som vägledning för troende muslimer. Vad som är sunna hittar man i haditherna och sira.

Hur växte det islamiska samfundet under Kalifatens tid?

Abu Bakr 632-634: Kalifatet expanderade under Abu Bakrs tid som ledare. Muslimerna intog Palestina, Syrien och delar av Irak. Abu Bakr blev dock inte långvarig som islams främste ledare, han dog efter bara två år. … Under den här tiden erövrades delar av Iran, resterade delar av Irak, Egypten och Nordafrikas kust.

Hur ser man på ondska i islam?

Muslimernas trosbekännelse lyder såhär: ”Ingen gud utom Allah; Muhammed är Allahs sändebud.” Ondska: I islam kommer ondskan ifrån djävulen. … När vi gör fel och ber Allah om förlåtelse får vi det för Allah är barmhärtig.

Vilka Matregler finns inom islam?

Exempel på Halal i det muslimska köket är frukt, grönsaker, kyckling och nötkött. Griskött och skaldjur är däremot inte tillå- tet att äta eftersom det enligt Koranen är ”orent”. Om något inte är tillåtet att äta kallas det Haram. Enligt muslimsk sed måste djuret slaktas på ett visst sätt.

När kom muslimer till Sverige?

Den första strömmen av muslimer till Sverige kom under 1960-talet i form av arbetskraftsinvandring. De muslimer som då flyttade till Sverige var turkar och jugoslaver.