Vad växer på en myr?

Innehållsförteckning:

 1. Vad växer på en myr?
 2. Är myrar farliga?
 3. Var finns myrar i Sverige?
 4. Vilka djur lever på myren?
 5. Vad är Kärrtorv?
 6. Är myrar?
 7. Vilka djur lever i myrar?
 8. Kan myrar vara?
 9. Hur hittar man myrar?
 10. Vilka djur trivs i våtmarker?
 11. Vad är torv?
 12. Vad växer i torv?
 13. Hur stor del av Sverige är våtmark?

Vad växer på en myr?

På myrarna växer tuvull, tuvsäv, hjortron och klockljung och på en del platser hittar man den västliga arten myrlilja som i början av högsommaren lyser upp myrarna med sina gula blommor och ljusgröna blad.

Är myrar farliga?

Marken bär inte för djur och människor och är farlig att beträda.

Var finns myrar i Sverige?

Nästan alla delar av Sverige har därför torvmarker, från en storlek på några få ar till flera kvadratmils utsträckning. Rikast på torvmarker är det småländska höglandet (i vissa trakter omkring 20% torvmark) och Norrland (minst 25 % torvmark, om man räknar bort fjällområdena, för stora områden över 50 %).

Vilka djur lever på myren?

Djur: skogsödla, gungflymosaikslända (flygande), fyrfläckad trollslända (på tallen), kärrspindel, älgspillning. Växter: tall, getpors/skvattram, daggört, tranbär, vitmossor, tuvull, rosling, dystarr. Det är för vått för träd att växa sig stora på myrar.

Vad är Kärrtorv?

näringsrik torv med hög halt av kväve och ibland även av kalk bildad i kärr och innehållande mer eller mindre förmultnade rester av starr, brunmossor och trädrester av gran och lövträd.

Är myrar?

Myr är en våtmark där syretillgången i marken är så låg att döda växter och annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och omvandlas till torv. Sådana våtmarker kan uppkomma på olika sätt. … I svenskspråkig myrterminologi indelas myrarna i mossar och kärr utifrån sin hydrologi.

Vilka djur lever i myrar?

Djur: skogsödla, gungflymosaikslända (flygande), fyrfläckad trollslända (på tallen), kärrspindel, älgspillning. Växter: tall, getpors/skvattram, daggört, tranbär, vitmossor, tuvull, rosling, dystarr. Det är för vått för träd att växa sig stora på myrar.

Kan myrar vara?

Myr är en våtmark där syretillgången i marken är så låg att döda växter och annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och omvandlas till torv. Sådana våtmarker kan uppkomma på olika sätt. … Myrar kan vara öppna, buskklädda, glest eller tätt trädtäckta. I det senaste fallet kan de även benämnas sumpskogar.

Hur hittar man myrar?

Plantorna gillar fuktig mark, sura förhållanden och mycket sol. Leta alltså på öppna mossar och myrar där solen kommer åt. Där tallar, skvattram och odonris skymmer får inte hjortronen tillräckligt med sol för att trivas.

Vilka djur trivs i våtmarker?

Innehåll

 • 1.1.1 Fiskar.
 • 1.1.2 Amfibier.
 • 1.1.3 Reptiler.
 • 1.1.4 Däggdjur.

Vad är torv?

Torvjordar bildas i sjöar och våtmarker som växer igen eller i områden där fastmark försumpas på grund av hög nederbörd eller utläckande grundvatten. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Torv bildas i två huvudsakliga bildningsmiljöer, kärr och mossar.

Vad växer i torv?

Torv består av delvis förmultnade växtdelar i mossar och kärr. På grund av mossarnas syrebrist har växterna endast till viss del brutits ner och innehåller fortfarande mycket energi.

Hur stor del av Sverige är våtmark?

Våtmarker i Sverige I Sverige uppgår våtmarksarealen till 6–9 miljoner ha, men särskilt i söder har en stor del av de mest produktiva våtmarkerna dikats ut. Arealen våtmark har minskat till följd av ca 20 000 sänkningsföretag för att få fram mer produktiv skogs- och jordbruksmark.

Leave a Comment