Varför ska vi ha textsamtal?

Innehållsförteckning:

 1. Varför ska vi ha textsamtal?
 2. Vad är Chambers modell?
 3. Vad är Flerstämmigt klassrum?
 4. Vad är en text samtal?
 5. Hur genomför man ett boksamtal?
 6. Vad är grafiska modeller?
 7. Vad är flerstämmig undervisning?
 8. Vad är EPA skola?
 9. Varför boksamtal i förskolan?
 10. Vad säger läroplanen om högläsning?
 11. Vilka Lässtrategier finns det?
 12. Vad är reciproka modellen?
 13. Vad är Fundif?
 14. Vad är Lekresponsiv undervisning?
 15. Vad är EPA pedagogik?
 16. Vad är EPA förkortning?
 17. Hur påverkas barn av högläsning?
 18. Varför ska man Högläsa för barn?
 19. Varför barn ska läsa mer?
 20. Hur många Lässtrategier finns det?

Varför ska vi ha textsamtal?

Det finns gedigen forskning om att strukturerade samtal om text, så kallad explicit undervisning, gynnar elevers muntliga språkutveckling, engagemang, attityd till läsning och förmåga till självvärdering, det vill säga tilltro till den egna förmågan att förstå och tolka text (Berne & Clarke, 2008; Dunston, 2002; …

Vad är Chambers modell?

Aidan Chambers har utvecklat en numera välkänd struktur i hur man kan genomföra boksamtal för att få läsaren att bli en tänkande läsare. Han menar att väl fungerande boksamtal hjälper eleverna att sätt ord på sin läsupplevelse och genom det utveckla sin kommunikativa förmåga.

Vad är Flerstämmigt klassrum?

Det flerstämmiga klassrummet är ett klassrum där lärarens röst bara är en av många som hörs, där eleverna lär av varandra och där både muntligt och skriftligt språk intar en central plats. … Läsaren får möta elever från olika samhällen och etniska grupper och lärare som har modet att pröva nya metod…

Vad är en text samtal?

Textsamtalet gör det möjligt för eleverna att gå på djupet i vad texten förmedlar och möjliggör att eleverna kommer åt sina kunskaper och kan bredda dem. … Undervisning i text handlar om att välja texter för undervisning, för delaktighet och för att möta en mångfald av olika texter.

Hur genomför man ett boksamtal?

Boksamtal enligt Aidan Chambers boksamtal ska läraren utgå från fyra grundfrågor, som i tur och ordning ställs till eleverna. ”Jag undrar… om det var något speciellt du gillade i boken?… om det var något du inte gillade? … om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt. Om du har några ”frågetecken”? …

Vad är grafiska modeller?

För att organisera texter som bygger på orsak – verkan eller kronologiska händelser behövs andra grafiska modeller (se t ex Skolverket, 2016). Ofta kopplas begreppet ”boksamtal” till den samtalsmodell som barn- och ungdomsförfattaren Aidan Chambers (1993)6 presenterar i Böcker inom oss – om boksamtal.

Vad är flerstämmig undervisning?

Flerstämmig undervisning är ett forsknings- och utvecklings program (FoU) tillsammans med Malmö universitet och iFous. … Förskollärarna ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning.

Vad är EPA skola?

Strukturerad samtalsmodell. En samtalsmodell som blivit allt vanligare i skolan, och som inbjuder till interaktion, är den så kallade EPA-modellen. En styrka med denna modell är att fler elever är aktiva, genom att de ges större utrymme att både tänka och samtala.

Varför boksamtal i förskolan?

I boksamtal stimuleras barns tänkande och de får möjlighet att samtala, lyssna, reflektera över innehållet och upptäcka skriftspråket. Även Lindö (2009) beskriver att barn behöver möta engagerade förskollärare som uppmuntrar barns intresse för böcker och skapar nyfikenhet kring den lästa texten genom boksamtal.

Vad säger läroplanen om högläsning?

Högläsning finns med i läroplanen I läroplanen för förskolan står det i del 1 under rubriken Kommunikation och skapande: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Vilka Lässtrategier finns det?

I korthet består lässtrategin av tre steg: före läsning, under läsning och efter läsning. Före läsning pratar klassen mycket om den text de ska ta sig an. Vad kan man förvänta sig av texten, vilken genre rör den sig i, vad syftar den till och så vidare. – Forskningen visar att förförståelsen är viktig.

Vad är reciproka modellen?

Själva begreppet ”re- ciprok” betyder ömsesidig. Med detta menas att modellen lägger vikt vid det dialogiska, dvs. att lärande sker i dialog med andra och att eleverna skapar mening tillsammans. Reciprok undervisning är en strategiinriktad undervisningsmetod och går ut på att eleverna ska öva fyra strategier.

Vad är Fundif?

Så här skriver ifous om Fundif: Flerstämmig undervisning i förskolan. … Även detta program sätter fokus på frågan om vad undervisning i förskolan egentligen innebär, och hur lärare i förskolan kan utveckla sin undervisning för att öka de små barnens lärande utifrån deras förutsättningar.

Vad är Lekresponsiv undervisning?

”Lekresponsiv undervisning.” I det begreppet har Cecilia Wallerstedt och hennes kollegor landat under arbetet med projektet ”Lekbaserad didaktik”. Undervisning som sker i lyhörd respons till leken, och där lärarna deltar och tillför både lärande och fantasi.

Vad är EPA pedagogik?

EPA är en struktur som syftar till att uppmuntra elever till delaktighet. Det här sättet att arbeta kan underlätta för elever som har svårt med koncentration. … Därefter ges alla elever en kort stund till eget tänkande. Det följs av att eleverna delas in i par och samtalar om frågan/påståendet och vad de tänkt.

Vad är EPA förkortning?

EPA (förkortning av Enhetsprisaktiebolaget, alternativt Enhetspris AB) var en varuhuskedja med affärer i hela Sverige men även Norge och Danmark. EPA stod för låga priser och ofta lite enklare kvalitet.

Hur påverkas barn av högläsning?

Barn får genom högläsning ett bredare ordförråd, en bättre läsförståelse, fortsatt utveckling av den fonologiska medvetenheten, samt hur barns läs- och skrivförmåga utvecklas (Gayle, 2008). Jag anser utifrån forskningens resultat att om barn får lyssna på högläsning hemma kan det bidra till en ökad läsförståelse.

Varför ska man Högläsa för barn?

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. … Fundera över vad du läser för barnen och varför.

Varför barn ska läsa mer?

Kognitiv utveckling är uppkomsten av förmågan att minnas, förstå, analysera, jämföra och lösa problem. Ju mer vi läser för våra barn, desto mer växer deras ordförråd och förståelse för världen runt omkring dem. För att hänga med i berättelsen behöver barnen lära sig att snabbt ta till sig och förstå ny information.

Hur många Lässtrategier finns det?

I korthet består lässtrategin av tre steg: före läsning, under läsning och efter läsning. Före läsning pratar klassen mycket om den text de ska ta sig an. Vad kan man förvänta sig av texten, vilken genre rör den sig i, vad syftar den till och så vidare. – Forskningen visar att förförståelsen är viktig.