Vilka underlag har du för bedömning av elevers förmågor och kunskaper?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka underlag har du för bedömning av elevers förmågor och kunskaper?
 2. Hur bedömer du elevernas kunskap på ett likvärdigt sätt?
 3. Vilken nytta har vi av återkoppling?
 4. Vilka kunskaper ska läraren ha för att kunna göra en bra bedömning?
 5. Vad är bedömning av elevers kunskap?
 6. Hur kommuniceras bedömning?
 7. Vad är Normrelaterad bedömning?
 8. Hur ge återkoppling?
 9. Hur ger man feedback till elever?
 10. När och varför kan det vara lämpligt att använda Bedömningsmatriser i undervisningen för elever i årskurs 3?
 11. Vad är formell bedömning?
 12. Vad behöver lärare kunna kommunicera?
 13. Vad hur och varför Skolverket?
 14. Vad är kriterierelaterad bedömning?
 15. Vad är en summativ bedömning?
 16. Vilken återkoppling vill du ge till mig som chef?
 17. Vad är återkoppling kommunikation?
 18. Vad menas med återkoppling?
 19. Vad betyder feedback loop?
 20. Vilket datum ska betygen vara satta?

Vilka underlag har du för bedömning av elevers förmågor och kunskaper?

En summativ bedömning innebär en bedömning av kunskaper, som ligger till grund för bland annat betygssättning. Det handlar om provresultat, men också om lärarens underlag från muntliga eller skriftliga redovisningar eller inläm- ningsuppgifter, med mera.

Hur bedömer du elevernas kunskap på ett likvärdigt sätt?

För att elever ska bli bedömda likvärdigt krävs att alla får lika möjligheter till lärande utifrån vad den enskilda individen har för behov och förutsättning- ar. Det i sin tur kräver hög kompetens hos läraren som måste skapa en undervisning som ständigt anpassas till alla elevers behov och förutsättningar.

Vilken nytta har vi av återkoppling?

Vidare anser Shute att syftet med återkoppling är att öka elevens kunskap, färdighet och förståelse. Även Hattie och Timperley (2007) menar att återkopplingen ska leda eleven vidare från det eleven redan kan mot målet för det eleven ska kunna.

Vilka kunskaper ska läraren ha för att kunna göra en bra bedömning?

Skolan har ett kunskapsuppdrag som bedömningen skall återges till, uppdraget står tydligt i skolans styrdokument. Kunskaperna som eleverna skall få med sig finns i olika kunskapsformer som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Vad är bedömning av elevers kunskap?

Bedömningar hänger nära samman med undervisning och syftar till att kartlägga och värdera elevers kunskaper, till att ge återkoppling för fortsatt lärande, till att synliggöra praktiska kunskaper samt till att utvärdera undervisning. Bedömningar kan fungera summativt och/eller formativt.

Hur kommuniceras bedömning?

Utifrån studien drog Tsagalidis en tydlig slutsats att lärare och elever behöver föra en dialog om grunderna i bedömning av karaktärsämnen (Tsagalidis, 2003). Även Lundahl (2012) poängterar vikten av att kunna tydliggöra målen för en kurs och vad det är som bedöms och hur bedömningen går till.

Vad är Normrelaterad bedömning?

I motsats till kriterierelaterad bedömning innebär normrelaterad bedömning att lärarna bestämmer elevernas resultat utifrån vad övriga elever visar för kunskap. Resultaten av de olika eleverna sammanställs och därefter rangordnas eleverna till vilka betyg de kan få.

Hur ge återkoppling?

Att ge återkoppling

 1. Beskriv beteendet utifrån din observation, alltså ”jag ser…” , ”jag hör…” eller ”jag upplever…”.
 2. Beskriv hur beteendet påverkar dig, medarbetaren, teamet eller verksamheten.
 3. Om syftet med återkopplingen är att du vill se en förändring, beskriv hur du önskar att det var istället.

Hur ger man feedback till elever?

Uppmuntra eleverna till att fundera över hur långt de kommit i förhållande till lärandemålet. Se till att återkopplingen är formativ och ge den i rätt tid, vänta ej för länge. Hänvisa till framsteg snarare än förmåga. Visa eleverna hur de ska ge, hantera och ta emot konstruktiv återkoppling.

När och varför kan det vara lämpligt att använda Bedömningsmatriser i undervisningen för elever i årskurs 3?

En anledning till att problematisera bedömning i skolan är att klargöra att skolan har en särskild roll när det gäller lärande. … Syftet med den svenska skolan (precis som med många andra skolor i världen) är i grund och botten att barn och unga ska ”inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Skolverket, 2011, s 7).

Vad är formell bedömning?

Med formell bedömning avses tydligt uttalade bedömningssituationer oftast avsedda för hela undervisningsgruppen, t. ex. skriftliga prov eller muntliga redovisningar.

Vad behöver lärare kunna kommunicera?

Arbeta för ömsesidigt förtroende. De tillitsfulla och goda relationer som skapas mellan lärare och elever i skolan bygger ofta på ett ömsesidigt förtroende. Genom att regelbundet kommunicera den kunskap ni har om elevernas individuella behov och lärandeutveckling till eleverna, kan tilliten stärkas.

Vad hur och varför Skolverket?

De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför. Till vad-frågan hör vad vi ska undervisa om, alltså innehållet och målet med undervisningen. Varför-frågan syftar på resonemang om varför vi ska välja just detta och inte något annat, och hur elever kan motiveras att lära sig just det här innehållet.

Vad är kriterierelaterad bedömning?

Mål- och kriterierelaterad bedömning innebär att elevens prestationer ska bedömas i förhållande till i förväg formulerade mål/syfte kopplat till kunskapskrav: alla elever kan därmed få högsta resultat på en bedömning eller ett prov (Jönsson, 2012).

Vad är en summativ bedömning?

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Bedömningens främsta syfte är inte att bidra till lärande och personen som bedöms får inte alltid en återkoppling som förklarar vad han eller hon kunde ha gjort annorlunda.

Vilken återkoppling vill du ge till mig som chef?

Feedback till chefen bör framför allt ges ur medarbetarens eget perspektiv, vad medarbetaren hör eller ser, inte vad denne skulle göra om han/hon själv var chef. Om medarbetaren behåller sitt eget perspektiv i återkopplingen så uppfattar chefen denna information som mindre hotfull och mindre kritisk.

Vad är återkoppling kommunikation?

För att kunna utvecklas och bli bättre på något måste man först veta vad som kan bli bättre och hur. Det kan man få reda på genom att få återkoppling (eng. feedback), alltså att man får kommentarer inte bara på ämnesinnehållet utan även på hur ämnesinnehållet kommunicerades.

Vad menas med återkoppling?

Definition återkoppling ► Återkoppling definieras som process där den lärande inhämtar information om sin prestation. Detta för att förstå likheterna och skillnaderna mellan kvalitén på den egna nuvarande prestationen och vad som krävs för en viss prestation.

Vad betyder feedback loop?

En feedback loop är ett dataflöde som upprättats av Internetleverantörer (ISP) som vidarebefordrar klagomål från sina användare tillbaka till avsändaren av det ursprungliga meddelandet.

Vilket datum ska betygen vara satta?

I slutet av vårterminen i årskurs 9 sätts slutbetyg. Det är med slutbetygen som eleverna söker in till gymnasieskolan. Exakt när slutbetygen ska vara satta är ett beslut som tas lokalt på skolan. Ofta ska betygen sättas i god tid innan de ska rapporteras in till SCB, vilket är den 18 juni.