Vilken roll har Högsta domstolen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken roll har Högsta domstolen?
 2. Hur dömer domstolen?
 3. Vad gör Högsta domstolen Sverige?
 4. Vad menas med domstol?
 5. Vilken funktion har Prejudikaten?
 6. Vad gör en specialdomstol?
 7. Vad gör Högsta förvaltningsdomstolen?
 8. Hur länge sitter ett justitieråd?
 9. Vad består en domstol av?
 10. Vad gör en prejudicerande?
 11. Är förvaltningsrätten är en specialdomstol?
 12. Vad menas med specialdomstolar?
 13. Vilka mål behandlar de allmänna domstolarna?
 14. Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?
 15. Hur domstolar dömer i brottmål om domare rättegång bevisning och påföljder?
 16. Vad krävs för att väcka åtal?
 17. Vad gör Högsta förvaltningsrätten?

Vilken roll har Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom sina avgöranden i konkreta mål skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna och av rättslivet i övrigt. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion.

Hur dömer domstolen?

I en skriftlig dom beskriver tingsrätten både vilka beslut domstolen har fattat och skälen till besluten. Vid huvudförhandling i familjemål dömer en juridiskt utbildad domare tillsammans med tre nämndemän. I övriga tvistemål dömer antingen en eller tre juridiskt utbildade domare.

Vad gör Högsta domstolen Sverige?

Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden).

Vad menas med domstol?

Domstolarnas uppgift är att avgöra mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. En viktig princip är att domstolarna är självständiga och oberoende. Det regleras i Sveriges grundlag. Varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Vilken funktion har Prejudikaten?

Ett avgörande från Högsta domstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.

Vad gör en specialdomstol?

Specialdomstol är en domstol som har befogenhet att pröva mål och ärenden inom ett rättsligt avgränsat område.

Vad gör Högsta förvaltningsdomstolen?

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

Hur länge sitter ett justitieråd?

Det finns 16 justitieråd i domstolen, varav i regel två tjänstgör i Lagrådet. Tjänstgöringen i Lagrådet sker vanligtvis ett år åt gången. De 14 dömande justitieråden är indelade i två avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av en avdelningsordförande.

Vad består en domstol av?

De allmänna domstolarna tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen, är domstolar i brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). Förvaltningsrätten handlägger bl. a. tvister mellan enskilda personer och myndigheter, t.

Vad gör en prejudicerande?

Ett prejudikat är en dom eller ett beslut av en domstol eller myndighet som för framtida avgöranden, beslut eller ärenden med likartade omständigheter uppfattas som en regel och blir vägledande. … Ett prejudicerande rättsfall kan ändå visa hur lagen ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Är förvaltningsrätten är en specialdomstol?

Det finns fyra migrationsdomstolar i landet och dessa är knutna till Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Malmö samt Förvaltningsrätten i Luleå. Migrationsöverdomstolen är knuten till Kammarrätten i Stockholm.

Vad menas med specialdomstolar?

Det finns två så kallade specialdomstolar i Sverige, Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Specialdomstolarna räknas normalt sett inte till Sveriges Domstolar. Specialdomstolarnas uppgift är att enbart pröva mål och ärenden inom de rättsligt avgränsade områden de ansvarar för.

Vilka mål behandlar de allmänna domstolarna?

De allmänna domstolarna handlägger brottmål och tvistemål (tvister mellan enskilda). De allmänna domstolarna är tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Övriga typer av domstolar är förvaltningsdomstolar och specialdomstolar.

Vilken är Instansordningen för de allmänna domstolarna?

Instansordning, juridik, den ordning, som råder inom domstolsväsendet i det hänseendet, att domstolarna står till varandra i ett förhållande av över- och underordning, så att mål anhängiggöras vid lägre domstol och därefter genom användande av rättsmedel mot dess beslut (eller genom underställning) överföras till högre …

Hur domstolar dömer i brottmål om domare rättegång bevisning och påföljder?

Hur domstolar dömer i brottmål : om domare, rättegång, bevisning och påföljder. Kan levereras innan julafton! … I Hur domstolar dömer i brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt innehållet i de regelsystem och den domstolspraxis som domarna arbetar efter.

Vad krävs för att väcka åtal?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Vad gör Högsta förvaltningsrätten?

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.